Bangkok Panorama


ใช้โปรแกรม Pano ของ iPhone ถ่ายครับตัวโปรแกรมนี้สามารถถ่ายต่อเนื่องได้จนกว่าเราจะพอใจ
ไม่แน่ใจว่าลิมิตไว้หรือป่าว ผมเคยถ่ายเป็น 10 ภาพแล้วก็ให้โปรแกรมมัน Gen ต่อให้ซึ่งมันจะโชว์
ภาพก่อนหน้าที่เราถ่ายให้เป็นอยู่เป็น 1 ใน 4 เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับภาพต่อไปที่เราจะถ่ายเล่นง่าย.

2 thoughts on “Bangkok Panorama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *