Chiangrai

ไปเชียงรายและเป็นการขึ้นเหนือครั้งแรก กับ @Pix @Note เพื่อไปทำภาระ(เฉพาะ)กิจ ถ่ายทำ Documentary
วงดนตรี จะเรียกว่าเป็นการทำงานดนตรีมากกว่า เพราะเพื่อนผมเจ้า @Pix แกกำลังทำงานเพลงอยู่เราก็เลยนั่งคุยกัน
เล่นๆว่าถ้าเราจะไปอัดเพลงแล้วตั้งไกลก็น่าจะทำอะไรสนุกๆ ไประหว่างนั้นด้วยแถมถือว่าเที่ยวไปในตัว เราเรียกทริป
แบบบ้านๆ ว่า 2Day Trip

One thought on “Chiangrai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *