Tag Archives: Sigur Rós

Sigur Rós – “Heima”

มีโอกาสได้ ดู Sigur Rós – “Heima” Trailer  วงจากไอซ์แลนด์แบบเต็ม จาก Mr. Boxman
เป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดีของ sigur rós  เป็นการเก็บภาพฟรีทัวร์คอนเสิร์ตช่วงฤดูร้อนซึ่ง
เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ใน Iceland ส่วน Heima แปลว่า at home หรือ homeland
การนำเสนอโดยมุมมอง การใช้เทคนิคของภาพ ซึ่งภาพค่อนข้างสวยครับได้บรรยากาศ
กับแนวเพลง sigur rós ทำให้ยิ่งเข้ากับภาพที่สื่อออกมาได้เป็นอย่างดี