The new msn.ca butterflies

โฆษณาโปรโมทเว็บ www.msn.ca ที่เอาผีเสื้อจากตัวโลโก้ ของ MSN มาเล่นได้น่าสนใจดี
หลายคนอาจจะไม่สังเกตว่ามันคือผีเสื้อ ลองเข้าเว็บ www.msn.ca สังเกตที่โลโก้จะมีรูป
ผีเสื้ออยู่แว็บหนึ่ง เนรมิตรโดย Taxi Agency ในแคนนาดา

One thought on “The new msn.ca butterflies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *