Drawing

ภาพนี้ขีดๆ ลากๆ ในสมุดโน๊ต เล่มเก่าวาดตอนรอประชุม ไม่มี concept ความรู้สึกเพียวๆ
พอกลับมาดูรูปที่วาด ก็คล้ายๆ เถาวัลย์ มีดอกบัวงอกออกมาด้วย งั้นขอตั้งชื่อว่า “เถาบัววัลย์”

2 thoughts on “Drawing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *