Nintendo 3DS

คาดว่าจะหลุดออกมาจากโรงงาน ซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องจริง จอด้านบนขนาด 3.5″ 3D Screen ไม่ต้องใส่แว่นด้วย จอล่างเอาไว้ควบคุม DS Touchscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *