Youtube 4K HD

ปลายปีที่แล้ว YouTube รองรับไฟล์ 1080p ตอนนี้เป็น 4096p (4096×3072) ละเอียดระดับนี้นี้ฉายจอ IMAX เลยนะ ลองแล้วเล่นซะเครื่องกระตุกกระจายพีซีแก่ๆ ของเราสังขารไม่อำนวย T Tขอหลีกทางให้วัยรุ่นอย่าง Core i7

คลิปขนาด 4K ที่มีตอนนี้ลองไปยลกันโล้ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *